ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1187
ชื่อเรื่องการพัฒนาจริยธรรม / พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
LC Call #BJ1289 ธ44 2538 
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก 
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 4 
หัวเรื่องจริยศาสตร์ 
 พุทธศาสนากับสังคม 
 จริยธรรม 
ISBN9747890216 : 
 9789747890211 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2538 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001925003BJ1289 ธ44 2538หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051001920459BJ1289 ธ44 2538 ฉ. 2หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น