ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#35351
ชื่อเรื่อง108 คำถาม : การวิจัย การวัดและประเมินผล สถิติ / สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
LC Call #HA35.15 ว62 2538 
ผู้แต่งสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
หัวเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล 
ISBN9746315749 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000293791HA35.15 ว62 2538หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น