Skip Navigation Links
ข่าวสารห้องสมุด
สถิติทรัพยากรห้องสมุด
สถิติการยืมทรัพยากร
ข้อมูลสมาชิก
สมัครสมาชิก
รายการหนังสือใหม่
รายการสื่อโสตใหม่
หนังสือสำรอง
หนังสือขายดี
วิทยานิพนธ์ มทส.
E-Book
E-Thesis
E-Audio
Suppl. E-Resources
ทรัพยากรตลาดหลักทรัพย์
สื่อโสต
แนะนำหนังสือ
ประวัติการสืบค้น
ตั้งค่าเว็บ
คู่มือผู้ใช้
รายงาน
E-Thesis
E-THESIS, 2020 E-THESIS, 2019 E-THESIS, 2018 E-THESIS, 2017 E-THESIS, 2016 E-THESIS, 2015 E-THESIS, 2014 E-THESIS, 2013 E-THESIS, 2012
ที่หัวเรื่องชื่อเรื่อง
1. Animal Technology and Innovation Effect of nutritional programming of dietary energy sources on long-term metabolic pathway in Nile tilapia (Oreochromis Niloticus) = ผลของ nutritional programming ของสารอาหารพลังงานต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของปลานิลในระยะยาว / Suksan Kumkhong
2. Aviation Management การรับรู้กฎระเบียบพื้นฐานในการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายที่เดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ = Basic rules and regulations perception of generation x and generation y with traveling by low cost airlines / สุวเมธ บุญยรัตน์
3. Biotechnology The Innovative Technology to Produce Liquid and Solid Inoculant of Bradyrhizobium diazoefficiens USDA110 = นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อ Bradyrhizobium diazoefficiens USDA110 ในรูปแบบชนิดเหลวและชนิดผสมในวัสดุพาหะ / Beedou Aphaiso
4. Civil Engineering Influence of wall dimension and geocomposite transmissivity on groundwater conditions in mechanical stabilized earth wall = อิทธิพลของขนาดกำแพงและค่าความสามารถในการระบายน้ำของวัสดุใยสังเคราะห์ต่อสภาพน้ำในดินของกำแพงกันดินเสริมกำลัง / La Duong Hai
5. Electrical Engineering Design of railway power conditioner in autotransformer-fed traction power supply system = การออกแบบอุปกรณ์ปรับสภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อนแบบหม้อแปลงออโตสำหรับรถไฟ / Kritsada Mongkoldee
6. Electrical Engineering การวิเคราะห์ การจำลองผล และการออกแบบระบบจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับรถไฟฟ้าอัตโนมัติไร้คนขับ = Analysisa, simulation and design of power supply system for automated people mover / จีระพงศ์ ศรีวิชัย
7. Electrical Engineering การออกแบบตัวควบคุมพีไอสี่ตัวสำหรับการควบคุมความเร็วแบบเวกเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ = Design of four PI controllers for vector control of induction motor speed / กุลพงษ์ บุญมาวงค์
8. Energy Management Engineering การศึกษาการใช้น้ำมันขยะเป็นเชื้อเพลิงผสมกับไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว = A study of waste plastic oil as a fuel blended with biodiesel on a single cylinder diesel engine / ชลิตา แก้วบุตรดี
9. Geotechnology Comparison of the rheological and filtration properties of the drilling and mixed with synthetic rubber latex, xanthan gum and carboxymethyl cellulose = การเปรียบเทียบสมบัติการไหลและการซึมผ่านของน้ำโคลนเจาะที่ผสมน้ำยางสังเคราะห์แซนแทนกัมและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส / Teerapat Chantaraksa
10. Industrial Engineering การศึกษาความชันของทางลาดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ = Study of appropriate ramp steepness for elderly / คมกฤต ขำวุฒิ
11. Industrial Engineering การสร้างรอยแตกร้าวสเตนเลสลอกเลียนแบบโดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟฟีแล้วตามด้วยเทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า = Fabrication of stainless steel imitative crack using x-ray lithography with suspension electroplating technique / จิราวรรณ หม่อนกระโทก
12. Materials Engineering Development of the cement replacement material from low quality fly ash = การพัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์จากเถ้าลอยที่มีคุณภาพต่ำ / Vanhnaphet Siriphongphanh
13. Mechanical Engineering การควบคุมเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องสูบของโรงไฟฟ้าโออาร์ซีในสภาพการทำงานที่หลากหลาย = Optimal control strategy for an orc pump under various operating conditions / ธนพัต พฤกษาพันธุ์รัตน์
14. Mechatronics Engineering การตรวจจับความบกพร่องของลิเนียร์แบริงในสภาวะใช้งานจริงโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม = Linear bearing fault detection in operational condition using artificial neural network/ ศิวณุ เหล่าบุตรสา
15. Mechatronics Engineering การพัฒนาเครื่องจำลองการบินเสมือนจริงสำหรับการทดสอบสมรรถนะและเสถียรภาพ = Development of flight emulator for performance and stability testing / เกรียงไกร แหวนเงิน
16. Mechatronics Engineering การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แบบ Cable-Driven Robot ขนาด 20*60 เมตร = Design and prototyping robot with cable-driven robot size 20*60 m / ทองยศ ศรีเพ็ง
17. Mechatronics Engineering การใช้การมองเห็นของเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์สภาพการจราจร = Analysis of traffic condition by using machine vision / ฐานิดา ศรีชัยเพชร
18. Telecommunications Engineering การออกแบบระบบระบุพิกัดภายในถ้ำโดยใช้เทคนิคยีออเดซี่ = A design of the positioning system in cave by using geodesy technique/ อรรถวิท จันทอุปลี
19. Transportation Engineering Implementation of big data analytic for customer-oriented supply chain management = การประยุกต์แนวคิดของการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการวิเคราะห์และจัดการซัพพลายเชนฝั่งลูกค้า / Weeka Imam Yudhistyra